Get Token

I.Hướng dẫn tạo tài khoản trên môi trường Staging và Production

+ Staging : 5sao.ghn.dev

+ Production : khachhang.ghn.vn (5sao.ghn.vn)

II.Hướng dẫn cách lấy Token 

+Bước 1 : Đăng nhập vào link của môi trường nào bạn muốn lấy Token như I

+Bước 2 : Chọn vào chỗ Chủ cửa hàng

+Bước 3 : Chọn vào nút Xem và Copy Token