Fail Code - Reason new

Lấy thất bại   Detail
GHN-PFA1A0 Lấy không thành công Người gửi hẹn lại ngày lấy hàng
GHN-PFA2A2 Lấy không thành công Thông tin lấy hàng sai (địa chỉ / SĐT)
GHN-PFA2A1 Lấy không thành công Thuê bao không liên lạc được / Máy bận
GHN-PFA2A3 Lấy không thành công Người gửi không nghe máy
GHN-PFA1A1 Lấy không thành công Người gửi muốn gửi hàng tại bưu cục
GHN-PCB0B2 Lấy không thành công Hàng vi phạm quy định khối lượng, kích thước
GHN-PFA4A1 Lấy không thành công Hàng vi phạm quy cách đóng gói
GHN-PCB0B1 Lấy không thành công Người gửi không muốn gửi hàng nữa
GHN-PFA4A2 Lấy không thành công Hàng hóa GHN không vận chuyển
GHN-PFA3A2 Lấy không thành công Nhân viên gặp sự cố
     
Giao thất bại    
GHN-DFC1A0 Giao không thành công Người nhận hẹn lại ngày giao
GHN-DFC1A2 Giao không thành công Không liên lạc được người nhận / Chặn số
GHN-DFC1A4 Giao không thành công Người nhận không nghe máy
GHN-DCD0A1 Giao không thành công Sai thông tin người nhận (địa chỉ / SĐT)
GHN-DFC1A1 Giao không thành công Người nhận đổi địa chỉ giao hàng
GHN-DFC1A7 Giao không thành công Người nhận từ chối nhận do không cho xem / thử hàng
GHN-DCD0A6 Giao không thành công Người nhận từ chối nhận do sai sản phẩm
GHN-DCD0A7 Giao không thành công Người nhận từ chối nhận do sai COD
GHN-DCD0A5 Giao không thành công Người nhận từ chối nhận do hàng hư hỏng
GHN-DCD1A5 Giao không thành công Người nhận từ chối nhận do không có tiền
GHN-DCD0A8 Giao không thành công Người nhận đổi ý không mua nữa
GHN-DCD1A1 Giao không thành công Người nhận báo không đặt hàng
GHN-DFC1A6 Giao không thành công Nhân viên gặp sự cố
GHN-DCD1A3 Giao không thành công Hàng suy suyển, bể vỡ trong quá trình vận chuyển
     
Trả thất bại    
GHN-RFE0A0 Trả không thành công Người gửi hẹn lại ngày trả hàng
GHN-RFE0A1 Trả không thành công Người gửi đổi địa chỉ trả hàng
GHN-RFE0A6 Trả không thành công Người gửi không nghe máy
GHN-RFE0A3 Trả không thành công Người gửi từ chối nhận do sai sản phẩm
GHN-RFE0A4 Trả không thành công Người gửi từ chối nhận do hàng hư hỏng.
GHN-RFE0A5 Trả không thành công Nhân viên gặp sự cố