Callback of Ticket

Flow:

 

post

Accept: application/jsonContent-Type: application/json
 • Callback Ticket

   - Type : ("Tư vấn", "Hối Giao/Lấy/Trả hàng", "Thay đổi thông tin", "Khiếu nại")
   - StatusID : ("1 - Đang xử lý", "2 - Chờ KH phản hồi", "3 - Hoàn thành")
{
    "A_Email": "",
    "Attachments": [],
    "C_Email": "bao@ahamove.com",
    "C_Name": "Bao",
    "C_Phone": "",
    "ClientID": "102110",
    "Conversations":
    [
      {
        "Attachments": [],
        "BccEmails": null,
        "Body": "Anh/Chị có thể để lại thông tin tại group \"\"Tâm sự giao hàng cùng GHN\"\" để nhận được hỗ trợ sớm nhất từ GHN nhé! Tham gia group ngay tại link",
        "CcEmails": null,
        "CreatedAt": "2020-07-03T04:49:08Z",
        "FromEmail": "",
        "Private": true,
        "UpdatedAt": "2020-07-03T04:49:08Z",
        "UserId": 0
      },
      {
        "Attachments": [],
        "BccEmails": null,
        "Body": "Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, Anh/Chị vui lòng gửi yêu cầu đến GHN qua trang",
        "CcEmails": null,
        "CreatedAt": "2020-07-03T07:27:27Z",
        "FromEmail": "Email Support Khách hàng GHN 'cskh@ghn.vn'",
        "Private": false,
        "UpdatedAt": "2020-07-03T07:27:27Z",
        "UserId": 2043028667538
      }
    ],
    "CreatedBy": 2043068973965,
    "CreatedAt": "2020-07-01T12:49:12Z",
    "Description": "FFXNNRYKN Trạng thái Lưu kho Bưu Cục 25 Trương Định-Q.Hai Bà Trưng-HN 02 - NG yêu cầu giao lại cho NN",
    "OrderCode": "FFXNNRYKN",
    "Status": "Hoàn thành",
    "StatusID": 3,
    "TicketId": 1736806,
    "Type":"Hối Giao/Lấy/Trả hàng",
    "UpdatedAt":"2020-07-03T07:27:30Z",
}