Fail Code - Reason

Lấy thất bại   Detail
GHN-PFA1A0 Lấy không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Khách hẹn lại ngày lấy
GHN-PFA1A1 Lấy không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Khách muốn gửi tại điểm
GHN-PFA2A0 Lấy không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Địa chỉ lấy hàng sai
GHN-PFA2A1 Lấy không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Thuê bao không liên lạc được
GHN-PFA2A2 Lấy không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Sai SĐT
GHN-PFA2A3 Lấy không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Khách không nghe máy
GHN-PFA3A0 Lấy không thành công SAI THÔNG TIN / Hàng quá cân
GHN-PFA3A1 Lấy không thành công SAI THÔNG TIN / Thông tin đơn hàng sai
     
Hủy->Chờ Lấy->Hủy    
GHN-PCB1A0 Hủy lấy LẤY NHIỀU LẦN KHÔNG THÀNH CÔNG
GHN-PCB0B1 Hủy lấy NGƯỜI GỬI YÊU CẦU HỦY
GHN-PCB0B2 Hủy lấy SAI THÔNG TIN / Hàng quá cân
     
Giao thất bại    
GHN-DFC1A0 Giao không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Khách hẹn lại ngày giao
GHN-DFC1A1 Giao không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Khách đổi địa chỉ giao hàng
GHN-DFC1A2 Giao không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Thuê bao không liên lạc được
GHN-DFC1A3 Giao không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Sai SĐT
GHN-DFC1A4 Giao không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Khách không nghe máy
GHN-DFC1A5 Giao không thành công NHÂN VIÊN HẸN LẠI NGÀY GIAO/ Nhân viên giao không kịp
GHN-DFC1A7 Giao không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Khách từ chối nhận hàng
GHN-DFC1A8 Giao không thành công KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Khách chặn số
     
Chờ trả - Giao lại    
GHN-DCD0A0 Hủy giao - chuyển trả KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Địa chỉ giao hàng sai
GHN-DCD0A1 Hủy giao - chuyển trả KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Thông tin liên hệ không đúng
GHN-DCD0A2 Hủy giao - chuyển trả KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Khách không nghe máy
GHN-DCD0A3 Hủy giao - chuyển trả KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC / Khách không có ở nhà
GHN-DCD0A4 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Hàng giao chậm quá thời gian cam kết
GHN-DCD0A5 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Không cho xem nội dung
GHN-DCD0A6 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Sai sản phẩm
GHN-DCD0A7 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Sai tiền thu COD
GHN-DCD0A8 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Khách đổi ý
GHN-DCD1A1 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Khách không đặt hàng
GHN-DCD1A2 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Đơn hàng ảo
GHN-DCD1A3 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Hàng bị suy xuyển, bể vỡ
GHN-DCD1A4 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Đơn hàng bị trùng
GHN-DCD1A5 Hủy giao - chuyển trả KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Khách không có tiền
     
Trả thất bại    
GHN-RFE0A0 Trả không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Khách hẹn lại ngày trả
GHN-RFE0A1 Trả không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Khách đổi địa chỉ trả hàng
GHN-RFE0A2 Trả không thành công KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Hàng trả chậm quá thời gian cam kết
GHN-RFE0A3 Trả không thành công KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Sai sản phẩm
GHN-RFE0A4 Trả không thành công KHÁCH TỪ CHỐI NHẬN / Hàng bị suy xuyển, bể vỡ.
GHN-RFE0A6 Trả không thành công THAY ĐỔI THÔNG TIN / Người gửi không nghe máy/ Điện thoại tắt nguồn