Lấy danh sách mã Quận-Huyện

API Lấy mã Quận/Huyện

 

Sử dụng API này để lấy danh sách mã Quận/Huyện để tạo đơn hàng.

Lưu ý : API này cần truyền token ở header.

post/get
https://online-gateway.ghn.vn/shiip/public-api/master-data/district
https://dev-online-gateway.ghn.vn/shiip/public-api/master-data/district
curl --location --request GET 'https://dev-online-gateway.ghn.vn/shiip/public-api/master-data/district' \
          --header 'token: 637170d5-942b-11ea-9821-0281a26fb5d4' \
          --header 'Content-Type: application/json' \
          --data-raw '{
            "province_id":201
          }'
          
          

Cấu trúc Request

Trường dữ liệu Kiểu dữ liệu Mô tả
token String

Dùng để xác định định danh của tài khoản và dùng cho các trường hợp gọi tới các API.

province_id Int

Mã Tỉnh/Thành được lấy ở API Lấy danh sách mã Tỉnh/ Thành.

{
            "code": 200,
            "message": "Success",
            "data": {
              "DistrictID":3695  
              "ProvinceID":202
              "DistrictName":"Thành Phố Thủ Đức"  
              "Code":3695
              "Type":3
              "SupportType":3   
              "NameExtension": [
                "TP Thủ Đức" 
                "thành phố thủ đức" 
                "TP. Thủ Đức" 
                "TP. Thu Duc" 
                "thuduc"
              ],
              "IsEnable":1
              "CanUpdateCOD":"false"
              "Status":1
              "CreatedDate":"2020-12-25T08:02:27.479Z"
              "UpdatedDate":"2021-09-03T07:43:25.338Z"
              ....
              }
        }

Cấu trúc Response

Trường dữ liệu Mô tả
DistrictID

Mã Quận/Huyện.

ProvinceID

Mã Tỉnh/Thành.

DistrictName

Tên Quận/Huyện.

SupportType

Loại hỗ trợ:

0:Khóa tuyến

1:Lấy/Trả

2:Giao

3:Lấy/Giao/Trả

NameExtension

Tên mở rộng.

CanUpdateCOD

Có thể cập nhật tiền thu hộ:

true:

false:Không

Status

Trạng thái:

1:Mở tuyến

2:Khóa tuyến

CreatedDate

Thời gian tạo.

UpdatedDate

Thời gian cập nhật.

{
  "code": 400,
  "message": "code=400, message=Syntax error: offset=30, error=invalid character '}' after array element, internal=invalid character '}' after array element",
  "data": null
  "code_message": "USER_ERR_COMMON"
}